ارث دسته اول:

1-     اگر وارث فقط یك نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادریا یك پسر یا یك دختر باشد،همه مال میت به او می رسد،و اگر وارث پسر و دختر باشند ،مال را طوری قسمت می كند كه پسر دو برابر دختر  ببرد.

2-     اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت میشود، دو قسمت آن را پدر ویك قسمت را مادر میبرد.

3-     اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند(اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند)اما بواسطه بودن اینها، مادر یك شش مال را می برد و بقیه مال را به پدر می دهند.

برچسب ها: ارث دسته اول،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 28 مهر 1389 توسط بیرام حسین زاده