چند مسئله مهم در مورد ارث

1-اگروارث میت فقط پد ر و مادر ویك پسر باشند، مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر چند پسر باشند و یا چند دخترباشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان تقسیم می كنند .

2- اگر وارث میت فقط پدر باشد با یك یا چند پسر یا فقط مادر باشد با یك یا چند پسر، مال را شش  قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر می برد، و پنج قسمت را پسر می برد، و اگر چند پسر باشند ، آن پنج قسمت را بین خود تقسیم می كنند

3- اگر وارث میت فقط پدر باشد با یك دخترویا فقط مادر باشد با یك دختر، مال را چهار قسمت می كنند:یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد.

4- اگر وارث میت فقط پدر با چند دختر و یا مادر با چند دختر باشند، مال را پنج قسمت می كنند: یك قسمت را پدر یا مادر می برد، وچهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند.

برچسب ها: ارث بردن،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در پنجشنبه 6 آبان 1389 توسط بیرام حسین زاده